Ring Meddelande

Tips för ensilering av gräs

Hög ensilagekvalitet är grunden för en optimal mjölkavkastning. Denna tjänst tar upp alla viktiga faktorer som påverkar produktionen av gräsensilage för en optimal foderkvalitet.

Skötsel av gräsmarker+

Effektivt underhåll av gräsmarker innefattar:

 • Lämplig såbäddsberedning och vältning
 • Lämplig gödsling
 • Regelbunden ny vallinsådd

Intensivt bruk, sena skördar, övervintringsskador, gnagare, trampskador och däckspår är exempel på vad som kan orsaka oönskade luckor i gräset. Såväl avkastningen som energikoncentrationerna minskar gradvis med tiden. Regelbunden nyinsådd med gräs- och baljväxtblandningar från SCHAUMANNs GREENSTAR-sortiment säkerställer en hög kvalitet på vallarna.

Skördetid+

Den optimala skördetidpunkten är strax innan gräset går i ax (råfiberinnehåll ≤ 24 % i TS). Efter denna tidpunkt minskar både smältbarheten och foderintaget gradvis på grund av den ökande inlagringen av lignin. En tidig första skörd utgör grunden för en hög kvalitet på alla efterföljande skördar.

Stubbhöjd+

Den lägsta stubbhöjden är 8 cm (lusern: 10-12 cm), men den kan ökas beroende på gröda och eventuell förekomst av gnagare.

Denna stubbhöjd

 • Främjar snabb återväxt av gräs för att bevara ett fint gräsbestånd
 • Minskar smutsinblandning och ökar därmed energiinnehållet
 • Minskar införandet av oönskade sporer.
Förtorkning+

Att hålla förtorkningstiden till 28-35 % TS så kort som möjligt är en förutsättning för optimal ensilering med låga förluster och högt foderintag. Alltför vått ensilage leder till smörsyrejäsning, medan alltför torrt ensilage är svårt att packa och därför tenderar att förstöras. En tillfredställande packning kan inte längre uppnås över 45-50 % TS.

Förtorkningstiden+

Torkningstiden bör begränsas till mindre än 24 timmar för att minimera energiförlusterna. Varje ytterligare natt på fältet leder till sockerförluster på grund av andning.

Kort torkningstid:

 • Minskar respiration, spill och förlust av näringsämnen.
 • Förhindrar kolhydratförluster och främjar grödans lämplighet för ensilering.
 • Minskar proteolysen och förbättrar proteinkvaliteten
 • Förbättrar energitäthet och smältbarhet
Hacklängden+

Optimal hacklängd för gräsensilage: 15-40 mm. En lång hacklängd och högre råfiberhalt försvårar packningen, varför kortare hacklängd rekommenderas.

Optimal hacklängd är avgörande för:

 • Lyckad packning, effektivt utnyttjande av silon och minskade förluster.
 • Förbättrad nedbrytning av växtceller och därmed intensivare och snabbare mjölksyrajäsning.
 • Stabilt ensilage efter öppnandet av silon och därmed minskad risk för återuppvärmning.
 • Förbättrat foderintag
Ensileringsmedel+

Genom att följa de grundläggande principerna för ensilering kan en effektiv fermenteringsprocess uppnås. Ensileringsmedel för en rad olika åtgärdskategorier kan ytterligare förbättra ensileringsprocessen.

Teknik för dosering+

LAB-produkter kan bara vara effektiva om de är exakt doserade. SCHAUMANNs doseringssystem garanterar en exakt dosering av alla BONSILAGE-produkter.

Packning+

När syre kommer in i ensilaget uppstår en uppvärmning och därmed förlust av både energi och TS. Ju bättre ensilaget är packat, desto mindre syre kan tränga in från öppningsytan.

Åtgärder för optimal packning:

 • Varje nytt lager av tillförd grönmassa ska vara max. 15-20 cm
 • Ju högre innehåll av NDF och torrsubstans, desto tunnare lager.
 • Däcktryck minst 2 bar, gärna så högt som möjligt.
 • Inga dubbelmontage
 • Max. 3-4 km/h packningshastighet
 • Packa noggrant redan från början.
 • Ingen överdriven packning mot slutet, detta kan orsaka en pumpningseffekt på grund av att ensilaget fjädrar tillbaka och ny syre kommer in efter varje körning


Tumregler:

Traktorns vikt = Mottagningsmängd i ton grönmassa per timme / 4*

(* för självgående hackar; för ensilagevagnar = 3)

Packning = 3,5 * DM [%] + 90

Täckningen+

Se till att ensilaget täcks på lämpligt sätt så snart packningen är klar.

 • Syrebarriären fäster direkt på ensilaget (styrka: 40-50 μ)
 • Huvudplasten för ensilage måste vara gastät (hållfasthet: 150-250 μ).
 • Ensilagenät skyddar ensilageplasten mot mekaniska skador och ger extra vikt.
 • silosandpåsar kan användas som extra vikter för att få en bra passform. Med hjälp av sandsäckar för ensilage kan lufttäta barriärer skapas med 5 meters mellanrum för att förhindra att luft tränger in vid siloytorna.
 • Sidoväggarna bör täckas med sidoväggplast.
Silo öppningen+

För att undvika värmeåtgång bör uttaget vara minst 2 m per vecka. Maskiner som används för att ta ut ensilage bör hålla siloytan så intakt som möjligt för att minimera luftinträngning.

Hur man förhindrar värmeåtgång

 • Skapa smala sommarsilos med mindre öppningsyta
 • Se till att silon är placerad i riktning från den mest förekommande vindriktningen.
 • Ta bort så lite ensilageplast som möjligt i förväg.
 • Beräkna längden på silon och uttaget av silon utifrån besättningens storlek.
 • Optimera tekniken för uttagning