Ring Meddelande

Integritetspolicy

1. En översikt över dataskydd

Allmänt

Nedan följer en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personlig information är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Detaljerad information om dataskydd finns i vår integritetspolicy nedan.

Insamling av uppgifter på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

De uppgifter som samlas in på denna webbplats behandlas av webbplatsoperatören. Operatörens kontaktuppgifter finns i webbplatsens nödvändiga rättsliga meddelande.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vissa uppgifter samlas in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra ITsystem när du besöker webbplatsen. Dessa uppgifter är i första hand tekniska uppgifter, t.ex. vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder eller när du besökte sidan. Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att webbplatsen ska fungera korrekt. Andra uppgifter kan användas för att analysera hur besökarna använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära information om dina lagrade uppgifter, deras ursprung, deras mottagare och syftet med insamlingen. Du har också rätt att begära att uppgifterna korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om integritet och dataskydd. Du kan naturligtvis också lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Analyser och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan statistiska analyser göras av ditt surfbeteende. Detta sker främst med hjälp av cookies och analysverktyg. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym, dvs. vi kan inte identifiera dig utifrån dessa uppgifter. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande sekretesspolicy. Vi informerar dig nedan om hur du kan utnyttja dina möjligheter i detta avseende.

2. Allmän information och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna integritetspolicy.

Om du använder den här webbplatsen samlas olika typer av personuppgifter in. Personuppgifter är alla uppgifter som gör att du kan identifieras personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Observera att uppgifter som överförs via internet (t.ex. via e-post) kan vara föremål för säkerhetsöverträdelser. Det är inte möjligt att fullständigt skydda dina uppgifter från åtkomst från tredje part.

Meddelande om vem som är ansvarig för denna webbplats

Ansvarig för behandlingen av uppgifter på denna webbplats är:

H. Wilhelm Schaumann GmbH

An der Mühlenau 4

25421 Pinneberg

Tel +49 4101 218-2000

Fax +49 4101 218-2299

E-Mail dv@schaumann.de

VD: Martina Gorniak, Gerald Jandrisovits, Dr. Wilhelm Weisthoff

Organisationsnummer: Dr: HRB 34 34 34 PI Ust.-IdNr. DE 811174807

Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (namn, e-postadresser osv.).

Återkallande av ditt samtycke till behandling av dina uppgifter

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. De uppgifter som har behandlats innan vi har fått din begäran kan fortfarande behandlas lagligt

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter

Om det har skett en överträdelse av lagstiftningen om uppgiftsskydd kan den berörda personen lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna. Den behöriga tillsynsmyndigheten för frågor som rör dataskyddslagstiftningen är dataskyddsombudet i den tyska delstat där vårt företag har sitt huvudkontor. En förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke, eller för att uppfylla ett avtal, automatiskt levererade till dig själv eller till en tredje part i ett standardiserat, maskinläsbart format. Om du kräver direkt överföring av uppgifter till en annan ansvarig part kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLSkryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning i din webbläsares adressrad när den ändras från "http://" till "https://" och när låssymbolen visas i webbläsarens adressfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningar på denna webbplats

Om du ingår ett avtal som kräver att du skickar dina betalningsuppgifter till oss (t.ex. kontonummer för direktdebitering) behöver vi dessa uppgifter för att behandla din betalning.

Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, direktdebitering) görs endast via krypterade SSL- eller TLS-anslutningar. Du kan känna igen en krypterad anslutning i din webbläsares adressrad när den ändras från "http://" till "https://" och när låssymbolen i din webbläsares rad är synlig. Vid krypterad kommunikation kan tredje part inte läsa de betalningsuppgifter som du lämnar till oss.

Information, blockering, radering

I enlighet med lagen har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om alla dina personuppgifter som lagras samt om deras ursprung, mottagare och det syfte för vilket de har behandlats. Du har också rätt att få dessa uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i vårt rättsliga meddelande om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Opposition to promotional emails

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av kontaktuppgifter som publicerats i samband med krav på lagliga meddelanden på webbplatsen för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta särskilda rättsliga åtgärder om oönskat reklammaterial, t.ex. skräppost, tas emot.

3. Dataskyddsombud

Lagstadgat dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Dr. Ekkehard Gefken

An der Mühlenau 4

D-25421 Pinneberg

Telefon: +49 (0) 4101 218 2410

E-Mail: dsb@schaumann.de

4. Insamling av uppgifter på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies bidrar till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies stannar kvar i din enhets minne tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker webbplatsen nästa gång.

Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig om användningen av cookies, så att du från fall till fall kan besluta om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras så att den automatiskt accepterar cookies på vissa villkor eller alltid avvisar dem, eller så att den automatiskt raderar cookies när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan det begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Cookies som är nödvändiga för att möjliggöra elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnen) lagras i enlighet med art. 6.1, punkt f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att säkerställa en optimerad tjänst som tillhandahålls utan tekniska fel. Om andra cookies (t.ex. sådana som används för att analysera ditt surfbeteende) också lagras kommer de att behandlas separat i denna integritetspolicy.

Kontaktformulär

Om du skickar frågor till oss via kontaktformuläret kommer vi att samla in de uppgifter som anges i formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger, för att besvara din fråga och eventuella följdfrågor. Vi delar inte dessa uppgifter utan ditt tillstånd.

Vi kommer därför att behandla alla uppgifter som du anger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke enligt Art. 6.1 a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt epostmeddelande med denna begäran. De uppgifter som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

Vi behåller de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring av dem eller tills syftet med lagringen inte längre är relevant (t.ex. efter att din begäran har uppfyllts). Eventuella obligatoriska lagstadgade bestämmelser, särskilt de som rör obligatoriska datalagringsperioder, påverkas inte av denna bestämmelse.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar automatiskt in och lagrar information som din webbläsare automatiskt överför till oss i "serverloggfiler". Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter kommer inte att kombineras med uppgifter från andra källor.

Grunden för databehandlingen är Art. 6.1 b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för åtgärder som föregår ett avtal.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att upprätta eller ändra rättsliga förhållanden med oss (masterdata). Detta görs på grundval av Art. 6 (1) (b) DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för åtgärder som föregår ett avtal. Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter när du går in på vår webbplats (användningsuppgifter) endast i den utsträckning som krävs för att du ska kunna få tillgång till vår tjänst eller för att fakturera dig för den.

Insamlade kunduppgifter ska raderas när beställningen har slutförts eller affärsförhållandet har avslutats. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

Samtycke till cookies med Usercentrics

Denna webbplats använder Usercentrics teknik för samtycke till cookies för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din terminal och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Mottagaren av dina uppgifter enligt artikel 13.1.e i DSGVO är Usercentrics GmbH. Inom ramen för orderbehandling överför vår webbplats personuppgifter (samtyckesuppgifter) till Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München, Tyskland, i egenskap av orderbehandlare.

Med samtyckesuppgifter avses följande uppgifter:

Datum och tid för besöket eller samtycke/vägran, information om enheten, anonymiserad IP-adress.

Usercentrics lagrar dessutom en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dig det givna samtycket eller återkallandet av det.

Uppgifterna behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter (skyldighet att tillhandahålla bevis enligt artikel 7.1 i DSGVO) och den därmed sammanhängande dokumentationen av samtycken och därmed på grundval av artikel 6.1 c i DSGVO. Lokal lagring används för att lagra data. Uppgifterna om samtycke lagras i 3 år eller tills du ber oss radera dem, raderar Usercentrics-cookien själv eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt. Obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter förblir opåverkade.

Uppgifterna lagras i Europeiska unionen. Mer information om de uppgifter som samlas in och om kontaktmöjligheter finns på https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Du kan när som helst ändra det val du har gjort via denna länk:

Öppna inställningar

5. Analys och reklam

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallat "reCAPTCHA") på våra webbplatser. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

reCAPTCHA används för att kontrollera om de uppgifter som matas in på vår webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) har matats in av en människa eller av ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren har varit på webbplatsen eller musrörelser som användaren har gjort). De uppgifter som samlas in under analysen kommer att vidarebefordras till Google.

Analyserna av reCAPTCHA sker helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare får ingen information om att en sådan analys äger rum.

Behandlingen av uppgifter grundar sig på Art. 6.1 f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från missbruk av automatiserad crawling och skräppost.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Etracker

Innehållsleverantören använder etracker GmbH:s tjänster från Hamburg i Tyskland för att analysera användningsdata. Vi använder inte cookies för webbanalys som standard. Om vi använder analys- och optimeringscookies kommer vi att be om ditt uttryckliga tillstånd separat i förväg. Om detta är fallet och du samtycker till det, används cookies för att möjliggöra en statistisk täckningsanalys av denna webbplats, en mätning av framgången för våra marknadsföringsåtgärder online och testförfaranden, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt onlineerbjudande eller dess komponenter. Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din enhet. etracker-cookies innehåller ingen information som gör det möjligt att identifiera en användare.

De uppgifter som etracker genererar på uppdrag av leverantören av denna webbplats behandlas och lagras av etracker uteslutande i Tyskland och omfattas därför av de strikta tyska och europeiska lagarna och normerna för dataskydd. etracker har testats, certifierats och tilldelats en oberoende kvalitetsstämpel för dataskydd.

Databehandlingen baseras på de rättsliga bestämmelserna i Art. 6 para. 1 lit. f ("berättigat

intresse") i den grundläggande dataskyddsförordningen (DSGVO). Vår begäran enligt DSGVO ( behörigt intresse ) är optimering av vårt onlineutbud och vår webbnärvaro. Eftersom våra besökares integritet är viktig för oss, anonymiseras eller pseudonymiseras de uppgifter som kan möjliggöra en hänvisning till en enskild person, t.ex. IPadress, registreringsnummer eller enhets-ID, så snart som möjligt. Ingen annan användning, kombination med andra uppgifter eller överföring till tredje part äger rum.

Du kan när som helst invända mot den ovan nämnda databehandlingen. Invändningen har inga negativa konsekvenser.

Mer information om dataskydd hos etracker hittar du här.

6. Plugins och verktyg

YouTube med utvidgat dataskydd

Vår hemsida innehåller filmer från YouTube. Sidans administratör är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Vi använder YouTube i dess utvidgade dataskyddsform. Enligt YouTube är detta en säkerhet för att YouTube inte ska kunna spara information om besökare på hemsidan innan de startar igång en video.

Det betyder dock inte nödvändigtvis att delning av data med YouTubes partners kan uteslutas. Till exempel, om du tittar på en video kommer YouTube alltid att upprätta en kontakt med nätverket Google DoubleClick.

När du startar ett YouTube klipp på vår hemsida sker en koppling till YouTubes egen server. Som ett resultat av detta kommer YouTubes server få information om vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt eget YouTube konto när du besöker vår sida tillåter du YouTube att registrera dina sökmönster på din personliga profil. Du kan hindra detta genom att logga ut från ditt YouTube konto.

Dessutom, efter att du startat en video har YouTube möjlighet att placera ut kakor (sk. ”cookies”) på din enhet, eller använda någon annan motsvarande teknologi för igenkänning. På så sätt finns möjlighet för YouTube att erhålla information om denna sidas besökare. Detta kan användas till statistik över visade videoklipp i syfte att förbättra sidans användarvänlighet och för att förhindra bedrägerier.

I vissa fall kan personlig data överföras efter att du startat en YouTube video, vilket är utom vår kontroll.

Vi har valt att använda YouTube i syfte att presentera vår digitala innehåll på ett lättillgängligt sätt. Enligt Art. 6(1)(f) GDPR är detta ett legitimt skäl. Om samtycke finns sker processen enligt Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, såtillvida 6 / 8 samtycket innefattar lagring av kakor eller tillgång till information på användarens enhet inom betydelsen av TTDSG. Samtycket kan upphävas när som helst.

För mer information om hur YouTube behandlar personlig data, vänligen se YouTube Data Policy via https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Företaget är certifierat i enlighet med “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är en överenskommelse mellan EU och USA med syftet att säkerställa överensstämmelse med Europeiska dataskyddsstandard för data bearbetning i USA. Alla företag certifierade enligt DPF är skyldiga att uppfylla dessa standarder. För mer information, vänligen kontakta leverantören under följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google

Maps via ett API. Den drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps sker för att göra vår webbplats attraktiv och för att underlätta lokaliseringen av platser som vi anger på webbplatsen.

Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med art. 6.1 f DSGVO.

Mer information om hantering av användaruppgifter finns i Googles dataskyddsförklaring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .